A.   RECHTEN en VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en de beheerscommissie. Tenniskleding is op de baan voorgeschreven.

Artikel 2
Lid 1. De leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en eventuele entreegelden en indien verschuldigd, de overige verplichtingen vóór 1 maart van ieder jaar te voldoen. Het opzeggen van het lidmaatschap dient men schriftelijk vóór 1 december bij de secretaris bekend te maken.

Lid 2. De senior-leden zijn verplicht tot het verrichten van maximaal vier kantinediensten in de periode van januari tot en met december. Leden die hieraan niet kunnen of willen voldoen, kunnen de kantinediensten afkopen. Leden die niet afkopen, krijgen per keer dat de kantinedienst niet wordt verricht een boete opgelegd.  De hoogte van de afkoopsom, alsmede de hoogte van de boete worden bij besluit van de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 3
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (géén bestuurs- en commissieverga­deringen) en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

B.   VERGADERINGEN

Artikel 4
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen vóór de datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste 3 bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeen­roeping bevoegd. 

Artikel 6
Kandidaatstelling voor een, door de algemene vergadering, te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door 5 senior-leden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich ervan heeft verge­wist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 7
Een besluit van een benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrek­king hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 26 leden 9 en 10 van de statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen of een zodanige benoemde is gekozen met minstens 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen - blanco stemmen daaronder niet inbegre­pen - en naar aanleiding van een voorstel dat, naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 8
De agenda der algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste 7 dagen vóór de verzending der convocaties door tenminste 5 leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9
Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste 4 andere leden.      

C.   COMMISSIES

Artikel 10
De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegd­heden van de bovengenoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde, commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen. 

D.   BESLUITVORMING

Artikel 11
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 12
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 13
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts een persoon worden gekozen, die kandidaat gesteld is op de wijze als bij statuten en huishoudelijk reglement geregeld. Dit geldt niet voor de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij de statuten of het huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemming wordt een voorstel als verworpen beschouwd.     

E.   BESTUUR

Artikel 14
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigden worden uitgeoefend, leder jaar treden 2 bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende bestuursleden geschieden in de 1e algemene vergadering waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip, waarop het lid dat hij vervangt volgens rooster had moeten aftreden.

Artikel 15
In de 1e vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer, door het bestuur uit zijn midden gekozen, leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 16
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid verhaald worden.

F.   VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 17
Het bestuur is verplicht op overzichtelijk wijze een volledige administratie bij te houden van:

  • namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen;
  • presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
  • de bezittingen en schulden van de vereniging.  Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan 1 jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen 1 week inzage worden verstrekt.

G.   AANMELDINGSFORMULIER

Artikel 18
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten, dienen de volgende gegevens vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en -datum.

H.   SLOTBEPALINGEN

Artikel 19
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 20
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 10 september 1984.